Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1         Documentatie: alle documenten, stukken, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., al dan niet op een digitale gegevensdrager.

1.2        Kim&Mieke: de VOF van Kim Honcoop en Mieke van Bavel, richt zich op

coaching en training op het gebied van vitaliteit en gezondheid zulks in de meest ruime zin des woords. Ingeschreven bij de KVK onder nr 83830391

1.3        Opdrachtgever: de wederpartij van Kim&Mieke | coaching en training

1.4        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kim&Mieke | coaching en trainingen opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1        Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Kim&Mieke | coaching en trainingen opdrachtgever, tenzij door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met Kim&Mieke | coaching en trainingvoor de uitvoering waarvan door Kim&Mieke | coaching en trainingvan de diensten van derden gebruik wordt gemaakt. Dergelijke derden staat jegens de opdrachtgever een beroep op deze voorwaarden toe.

2.3       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien

deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5       Indien Kim&Mieke | coaching en training met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard of ter hand zijn gesteld.

2.6       Indien één of meerdere van de bepalingen in deze

algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.7       Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een

offerte en/of een overeenkomst tussen Kim&Mieke | coaching en trainingen opdrachtgever, prevaleert als eerste het bepaalde het bepaalde in de offerte en als laatste het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

2.8       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en

schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kim&Mieke | coaching en trainingen alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens de intake wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1        Een overeenkomst tussen Kim&Mieke | coaching en training en opdrachtgever komt eerst tot stand:

1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

2. nadat Kim&Mieke | coaching en trainingeen schriftelijke akkoordverklaring van opdrachtgever heeft ontvangen in antwoord op een door Kim&Mieke | coaching en training gedaan aanbod, dan wel;

3. nadat Kim&Mieke | coaching en training een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel;.

3.2       Mondelinge afspraken binden Kim&Mieke | coaching en training slechts indien Kim&Mieke | coaching en training deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3       Indien Kim&Mieke | coaching en training tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en Kim&Mieke | coaching en training daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Kim&Mieke | coaching en training er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door Kim&Mieke | coaching en training gehanteerde prijzen en tarieven.

3.4       Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in de genoemde aanbiedingen en

offertes in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede

exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

verzend-, materiaal-, reis-, verblijf- en administratiekosten, leges, kosten voor de

huur van locaties en kosten van apparatuur.

3.5       Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen voor latere opdrachten.

3.6       Offertes van Kim&Mieke | coaching en training hebben slechts een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.7       Er geldt een bedenktijd op de overeenkomst van 14 kalenderdagen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1        Kim&Mieke | coaching en training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. In het kader van de ontwikkeling van haar competenties maakt Kim&Mieke | coaching en training gebruik van intervisie. Kim&Mieke | coaching en training heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

4.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

Kim&Mieke | coaching en training het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

4.3       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documentatie en gegevens,

waarvan Kim&Mieke | coaching en training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kim&Mieke | coaching en training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documentatie en gegevens niet tijdig aan Kim&Mieke | coaching en training zijn verstrekt, heeft Kim&Mieke | coaching en training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4       Kim&Mieke | coaching en training heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in haar dossier te houden, ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.

4.5       Indien door Kim&Mieke | coaching en training of door Kim&Mieke | coaching en training ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Kim&Mieke | coaching en training of de door Kim&Mieke | coaching en training ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder tevens dienen te worden begrepen audiovisuele middelen.

4.6       De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Kim&Mieke | coaching en training echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt.

Bedoelde wijziging is tijdig doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.7       Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de

uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Kim&Mieke | coaching en training derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 – Prijzen en Offertes:

5.1        Voor een vrijblijvende kennismaking en/of offertegesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het intakegesprek zijn de kosten van de vernoemde uurtarieven verbonden. Eventuele kosten van uit te voeren testen zullen apart worden doorberekend.

5.2       Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Kim&Mieke | coaching en training gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

5.3       De door Kim&Mieke | coaching en training verrichte werkzaamheden worden per uur op basis van de in de offerte of overeenkomst gespecificeerde tarieven en beschikbare uren/dagdelen berekend, behoudens voor zover expliciet anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Detachering/interim/freelance

6.1        Kim&Mieke | coaching en training is gerechtigd de detachering/interim overeenkomst tussentijds te beëindigen en zal daarbij 1 (één) maand opzegtermijn in acht nemen.

6.2       De opdrachtgever kan de detachering/interim overeenkomst tussentijds beëindigen. De opzegtermijn die hij daarbij in acht dient te nemen bedraagt 2 (twee) maanden voor detachering/interim opdrachten die korter dan 6 (zes) maanden duren en 3 (drie) maanden voor detachering/interim opdrachten die 6 (zes) maanden of langer duren. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand. Artikel 7.1 is niet van toepassing.

6.3       Opzegging als bedoeld in de voorgaande leden dient te geschieden door middel

van een aangetekende brief.

Artikel 7 – Opschorting en Ontbinding

7.1        Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze

geheel of gedeeltelijk ontbindt om een andere reden dan overmacht of een

toerekenbare tekortkoming van Kim&Mieke | coaching en training, blijft hij het verschuldigde honorarium conform Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van Kim&Mieke | coaching en training op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

7.2       Indien voorbereidingstijd separaat is geoffreerd en reeds is uitgevoerd, alsmede

indien (meer)kosten (waaronder verzend-, materiaal-, reis-, verblijf- en administratiekosten, leges, kosten voor de huur van locaties en kosten van apparatuur) reeds zijn gemaakt, worden deze kosten bij verplaatsing van de locatie of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst aan de opdrachtgever volledig in rekening gebracht.

7.3       Kim&Mieke | coaching en training is bevoegd, naar haar keuze, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op het tijdstip dat:

7.4       Ontbinding dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

7.5       Indien een training of workshop geen doorgang vindt heeft opdrachtgever recht

op restitutie of wordt de gelegenheid geboden de workshop en/of training op een

ander moment te volgen.

Artikel 8 – Honorarium

8.1        Kim&Mieke | coaching en training verricht haar werkzaamheden op basis van het  overeengekomen tarief/honorarium.

8.2      

  1. Voor een particuliere opdrachtgever wordt door Kim&Mieke | coaching en training een coachtraject op maat uitgebracht.
  2. Voor de zakelijke opdrachtgever wordt door Kim&Mieke | coaching en training een voorstel op maat uitgebracht.
  3. Opdrachtgever betaalt Kim&Mieke | coaching en training de vergoeding voor een losse sessie na afloop van die sessie.
  4. Opdrachtgever betaalt Kim&Mieke | coaching en training de vergoeding voor een pakket via bankoverschrijving met een betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur. Betaling in termijnen in overleg. 

8.3       Kim&Mieke | coaching en training heeft het recht het overeengekomen (uur) tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor “contractuele loonkosten per uur”, vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden:

9.1        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door

Kim&Mieke | coaching en training aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden door overmaking op RABO bankrekeningnummer NL69RABO 0372262309, t.n.v. Kim&Mieke | coaching en training. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Kim&Mieke | coaching en training is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

9.2       Indien opdrachtgever in gebreke blijft bij de betaling binnen de in het vorige lid

bedoelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Kim&Mieke | coaching en training de vordering ter incasso uit handen geeft zijn de incassokosten/deurwaarderskosten en tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn voor rekening van de debiteur van Kim&Mieke | coaching en training.

In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kim&Mieke | coaching en training op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.3       Opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag dat hij aan Kim&Mieke | coaching en training verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Kim&Mieke | coaching en training aan opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 10 – Het verzetten van afspraken en/of trainingen

10.1      Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 48 uur voor

de desbetreffende afspraak annuleert zal Kim&Mieke | coaching en training de kosten 50% in rekening moeten brengen. Afspraken en of trainingen die geannuleerd worden of verzet worden voor deze tijd, 24 uur voor aanvang van de activiteiten, zal 100% in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Kim&Mieke | coaching en training. Een training kan binnen 1 week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.

10.2      Kim&Mieke | coaching en training behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

10.3      Vanaf datum aanmelding hanteert Kim&Mieke | coaching en training een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1       Kim&Mieke | coaching en training is ter zake van de door haar geleverde prestaties, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen, en zulks aan Kim&Mieke | coaching en training kan worden toegerekend. De trajecten en sessies kennen ten allen tijden een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

11.2       De aansprakelijkheid als bedoeld in het voorgaande lid treedt pas in op het

moment dat Kim&Mieke | coaching en training in verzuim is.

11.3       Indien Kim&Mieke | coaching en training ingevolge de voorgaande leden aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de wederpartij verschuldigde honorarium, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4      In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, wordt bij een opdracht

met een langere looptijd dan vier maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier maanden verschuldigde tarief.

11.5       Kim&Mieke | coaching en training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Kim&Mieke | coaching en training niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kim&Mieke | coaching en training is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kim&Mieke | coaching en training kenbaar waren.

11.6       Opdrachtgever vrijwaart Kim&Mieke | coaching en training voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten ten aanzien van door de opdrachtgever aan Kim&Mieke | coaching en training verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart Kim&Mieke | coaching en training voorts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 12 – Overmacht

12.1       Kim&Mieke | coaching en training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kim&Mieke | coaching en training geen invloed kan uitoefenen (zoals ziekte van henzelf, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, overstroming) doch waardoor Kim&Mieke | coaching en training niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 13 – Geheimhouding:

13.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken

tijdens of in het kader van de coaching sessies.

13.2      In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving

behoudt Kim&Mieke | coaching en training zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

13.3      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak

Kim&Mieke | coaching en training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is Kim&Mieke | coaching en training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Kim&Mieke | coaching en training is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1      Kim&Mieke | coaching en training behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever.

14.2      De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Kim&Mieke | coaching en training noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Kim&Mieke | coaching en training voor Opdrachtgever uitvoert.

14.3      Opdrachtgever vrijwaart Kim&Mieke | coaching en training voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 15 – Klachtenprocedure

15.1       Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij

dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij

Kim&Mieke | coaching en training. Kim&Mieke | coaching en training zal zorgdragen dat binnen 14 dagen op de klacht wordt gereageerd en dat deze binnen deze termijn wordt afgehandeld.

15.2      Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Kim&Mieke | coaching en training zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

15.3      Indien opdrachtgever en Kim&Mieke | coaching en training niet tot een voor opdrachtgever bevredigende oplossing kunnen komen, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

Artikel 16 – Levering online producten

16.1       Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Kim&Mieke | coaching en traininger naar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Kim&Mieke | coaching en training echter niet verplicht.

16.2      Kim&Mieke | coaching en training streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Kim&Mieke | coaching en training echter niet verplicht.

16.3      De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Kim&Mieke | coaching en training kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen. 16.4      Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Kim&Mieke | coaching en training zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.